skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Left atrial overload: a hemodynamic, echocardiographic, electrocardiographic and vectorcardiographic study

Di Bianco, R ; Gottdiener, J S ; Fletcher, R D ; Pipberger, H V

American heart journal, October 1979, Vol.98(4), pp.478-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 484434 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...