skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Noninvasive detection of coronary artery patency using continuous ST-segment monitoring

Krucoff, M W ; Green, C E ; Satler, L F ; Miller, F C ; Pallas, R S ; Kent, K M ; Del Negro, A A ; Pearle, D L ; Fletcher, R D ; Rackley, C E

The American journal of cardiology, 15 April 1986, Vol.57(11), pp.916-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 3962892 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...