skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Methodological approaches to situational analysis in global mental health: a scoping review

Murphy, J K ; Michalak, E E ; Colquhoun, H ; Woo, C ; Ng, C H ; Parikh, S V ; Culpepper, L ; Dewa, C S ; Greenshaw, A J ; He, Y ; Kennedy, S H ; Li, X-M ; Liu, T ; Soares, C N ; Wang, Z ; Xu, Y ; Chen, J ; Lam, R W

Global mental health (Cambridge, England), 2019, Vol.6, pp.e11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2054-4251 ; PMID: 31258925 Version:1 ; DOI: 10.1017/gmh.2019.9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...