skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding and mitigating hydrogen embrittlement of steels: a review of experimental, modelling and design progress from atomistic to continuum

Barrera, O ; Bombac, D ; Chen, Y ; Daff, T D ; Galindo-Nava, E ; Gong, P ; Haley, D ; Horton, R ; Katzarov, I ; Kermode, J R ; Liverani, C ; Stopher, M ; Sweeney, F

Journal of materials science, 2018, Vol.53(9), pp.6251-6290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; PMID: 31258179 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1978-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...