skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fixed-parameter tractable sampling for RNA design with multiple target structures

Hammer, Stefan ; Wang, Wei ; Will, Sebastian ; Ponty, Yann

BMC bioinformatics, 25 April 2019, Vol.20(1), pp.209 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 31023239 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12859-019-2784-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...