skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plant-feeding phlebotomine sand flies, vectors of leishmaniasis, prefer

Abbasi, Ibrahim ; Trancoso Lopo De Queiroz, Artur ; Kirstein, Oscar David ; Nasereddin, Abdelmajeed ; Horwitz, Ben Zion ; Hailu, Asrat ; Salah, Ikram ; Mota, Tiago Feitosa ; Fraga, Deborah Bittencourt Mothé ; Veras, Patricia Sampaio Tavares ; Poche, David ; Poche, Richard ; Yeszhanov, Aidyn ; Brodskyn, Cláudia ; Torres-Poche, Zaria ; Warburg, Alon

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 13 November 2018, Vol.115(46), pp.11790-11795 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 30373823 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1810435115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...