skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metal accumulation in the marine bivalve, Marcia optima collected from the coastal area of Phuket Bay, Thailand

Akkajit, Pensiri ; Fajriati, Putri ; Assawadithalerd, Mongkolchai

Environmental science and pollution research international, December 2018, Vol.25(36), pp.36147-36157 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 30362034 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-018-3488-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...