skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Attending to Visual Stimuli versus Performing Visual Imagery as a Control Strategy for EEG-based Brain-Computer Interfaces

Nataliya Kosmyna ; Jussi T. Lindgren ; Anatole Lécuyer

Scientific Reports, 01 September 2018, Vol.8(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-31472-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...