skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of occupational asbestos exposure and lung cancer mortality using the G formula.(Report)

Chu, Haitao ; Naimi, Ashley I. ; Richardson, David B. ; Cole, Stephen R.

American Journal of Epidemiology, May 1, 2013, Vol.177(9), p.989(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9262

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...