skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kinomics toolbox-A web platform for analysis and viewing of kinomic peptide array data

Dussaq, Alex M ; Kennell, Timothy ; Eustace, Nicholas J ; Anderson, Joshua C ; Almeida, Jonas S ; Willey, Christopher D

PloS one, 2018, Vol.13(8), pp.e0202139 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30130366 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0202139

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...