skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Postmortem microfocus computed tomography for early gestation fetuses: a validation study against conventional autopsy

Hutchinson, John C ; Kang, Xin ; Shelmerdine, Susan Cheng ; Segers, Valerie ; Lombardi, Claudio M ; Cannie, Mieke M ; Sebire, Neil J ; Jani, Jacques C ; Arthurs, Owen J

American Journal of Obstetrics and Gynecology, April 2018, Vol.218(4), pp.445.e1-445.e12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9378 ; E-ISSN: 1097-6868 ; DOI: 10.1016/j.ajog.2018.01.040

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...