skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An augmented reality weather system

Heinrich, Marko ; Thomas, Bruce ; Mueller, Stefan ; Sandor, Christian

Proceedings of the 2008 International Conference on advances in computer entertainment technology, 03 December 2008, pp.170-173

ISBN: 9781605583938 ; ISBN: 1605583936 ; DOI: 10.1145/1501750.1501790

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...