skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improving health maintenance supervision in a paediatric IBD clinic

Dykes, Dana M H ; Jean, Marie Raphaelle ; Morgan, Pamela ; Hill, Denise ; Williams, Elizabeth ; Opipari-Arigan, Lisa ; Huggins, Jennifer ; Saeed, Shehzad A

BMJ Open Quality, 30 August 2017, Vol.6(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2399-6641 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2017-000012

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...