skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metal accumulation in Raphanus sativus and Brassica rapa: an assessment of potential health risk for inhabitants in Punjab, Pakistan

Ahmad, Kafeel ; Ashfaq, Asma ; Khan, Zafar Iqbal ; Bashir, Humayun ; Sohail, Muhammad ; Mehmood, Naunain ; Dogan, Yunus

Environmental science and pollution research international, June 2018, Vol.25(17), pp.16676-16685 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 29603105 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-018-1868-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...