skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Risk of heavy metal ingestion from the consumption of two commercially valuable species of fish from the fresh and coastal waters of Ghana

Gbogbo, Francis ; Arthur-Yartel, Anna ; Bondzie, Josephine A ; Dorleku, Winfred-Peck ; Dadzie, Stephen ; Kwansa-Bentum, Bethel ; Ewool, Julliet ; Billah, Maxwell K ; Lamptey, Angela M

PloS one, 2018, Vol.13(3), pp.e0194682 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29570730 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0194682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...