skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"Do You Feel in Control?": Towards Novel Approaches to Characterise, Manipulate and Measure the Sense of Agency in Virtual Environments

Jeunet, Camille ; Albert, Louis ; Argelaguet, Ferran ; Lecuyer, Anatole

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2018, Vol.24(4), pp.1486-1495 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 29543166 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2018.2794598

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...