skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Study of Hyperbranched Poly(ethyleneimine) Polymers of Different Molecular Weight and Their Interaction with Epoxy Resin

Román, Frida ; Colomer, Pere ; Calventus, Yolanda ; Hutchinson, John M

Materials (Basel, Switzerland), 09 March 2018, Vol.11(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1996-1944 ; PMID: 29522480 Version:1 ; DOI: 10.3390/ma11030410

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...