skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Motor expertise facilitates the accuracy of state extrapolation in perception

Ludolph, Nicolas ; Plöger, Jannis ; Giese, Martin A ; Ilg, Winfried

PloS one, 2017, Vol.12(11), pp.e0187666 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29107970 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0187666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...