skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protocol vulnerability detection based on network traffic analysis and binary reverse engineering

Wen, Shameng ; Meng, Qingkun ; Feng, Chao ; Tang, Chaojing

PloS one, 2017, Vol.12(10), pp.e0186188 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29049409 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0186188

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...