skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Imaging the emergence and natural progression of spontaneous autoimmune diabetes

Mohan, James F ; Kohler, Rainer H ; Hill, Jonathan A ; Weissleder, Ralph ; Mathis, Diane ; Benoist, Christophe

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 12 September 2017, Vol.114(37), pp.E7776-E7785 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 28839093 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1707381114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...