skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biomarkers of oxidative stress and health risk assessment of heavy metal contaminated aquatic and terrestrial organisms by oil extraction industry in Ogale, Nigeria

Abarikwu, Sunny O ; Essien, Eka B ; Iyede, Oreva-Oghene ; John, Kingsley ; Mgbudom-Okah, Chidimma

Chemosphere, October 2017, Vol.185, pp.412-422 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 28710990 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.07.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...