skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High level leaching of heavy metals from colorful ceramic foodwares: a potential risk to human

Aderemi, Taiwo Adedoyin ; Adenuga, Adeniyi Abiodun ; Oyekunle, John Adekunle Oyedele ; Ogunfowokan, Aderemi Okunola

Environmental science and pollution research international, July 2017, Vol.24(20), pp.17116-17126 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 28585010 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-017-9385-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...