skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mutational Signatures in Breast Cancer: The Problem at the DNA Level

Nik-Zainal, Serena ; Morganella, Sandro

Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 01 June 2017, Vol.23(11), pp.2617-2629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-0432 ; PMID: 28572256 Version:1 ; DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-16-2810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...