skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ocular surface analysis in hematological patients before and after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: implication for daily clinical practice

Giannaccare, G ; Bonifazi, F ; Sessa, M ; Dan, E ; Arpinati, M ; Fresina, M ; Bandini, G ; Cavo, M ; Versura, P ; Campos, E C

Eye (London, England), October 2017, Vol.31(10), pp.1417-1426 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-5454 ; PMID: 28524885 Version:1 ; DOI: 10.1038/eye.2017.78

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...