skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Small Molecule Lysyl Oxidase-like 2 (LOXL2) Inhibitors: The Identification of an Inhibitor Selective for LOXL2 over LOX

Hutchinson, John H ; Rowbottom, Martin W ; Lonergan, David ; Darlington, Janice ; Prodanovich, Pat ; King, Christopher D ; Evans, Jilly F ; Bain, Gretchen

ACS medicinal chemistry letters, 13 April 2017, Vol.8(4), pp.423-427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1948-5875 ; PMID: 28435530 Version:1 ; DOI: 10.1021/acsmedchemlett.7b00014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...