skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design, characterization and evaluation of hydroxyethylcellulose based novel regenerable supersorbent for heavy metal ions uptake and competitive adsorption

Abbas, Azhar ; Hussain, Muhammad Ajaz ; Sher, Muhammad ; Irfan, Muhammad Imran ; Tahir, Muhammad Nawaz ; Tremel, Wolfgang ; Hussain, Syed Zajif ; Hussain, Irshad

International journal of biological macromolecules, September 2017, Vol.102, pp.170-180 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-0003 ; PMID: 28392388 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2017.04.024

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...