skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Large-scale design of robust genetic circuits with multiple inputs and outputs for mammalian cells

Weinberg, Benjamin H ; Pham, N T Hang ; Caraballo, Leidy D ; Lozanoski, Thomas ; Engel, Adrien ; Bhatia, Swapnil ; Wong, Wilson W

Nature biotechnology, May 2017, Vol.35(5), pp.453-462 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 28346402 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.3805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...