skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Validated Stability-Indicating RP-HPLC Method for Simultaneous Determination of Clorsulon and Ivermectin Employing Plackett-Burman Experimental Design for Robustness Testing

Saad, Ahmed S ; Ismail, Nahla S ; Soliman, Marwa ; Zaazaa, Hala E

Journal of AOAC International, 2016, Vol.99(2), pp.571-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1944-7922 ; PMID: 26997479 Version:1 ; DOI: 10.5740/jaoacint.15-0128

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...