skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Racial bias is associated with ingroup death rate for Blacks and Whites: Insights from Project Implicit

Leitner, Jordan B ; Hehman, Eric ; Ayduk, Ozlem ; Mendoza-Denton, Rodolfo

Social science & medicine (1982), 20 October 2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 28029402 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.10.007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...