skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High expression of long non-coding RNA ATB indicates a poor prognosis and regulates cell proliferation and metastasis in non-small cell lung cancer

Ke, L ; Xu, S-B ; Wang, J ; Jiang, X-L ; Xu, M-Q

Clinical & translational oncology : official publication of the Federation of Spanish Oncology Societies and of the National Cancer Institute of Mexico, May 2017, Vol.19(5), pp.599-605 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1699-3055 ; PMID: 27878433 Version:1 ; DOI: 10.1007/s12094-016-1572-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...