skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Economic burden of multiple sclerosis and the role of managed sare organizations in multiple sclerosis management

Owens, Gary M

The American journal of managed care, June 2016, Vol.22(6 Suppl), pp.s151-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1936-2692 ; PMID: 27356024 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...