skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparison of NF membrane fouling and cleaning by two pretreatment strategies for the advanced treatment of antibiotic production wastewater

Wang, Jianxing ; Li, Kun ; Yu, Dawei ; Zhang, Junya ; Wei, Yuansong ; Chen, Meixue ; Shan, Baoqing

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2016, Vol.73(9), pp.2260-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 27148729 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2016.011

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...