skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gut microbiota and protection from pneumococcal pneumonia

Dickson, Robert P ; Cox, Michael J

Gut, February 2017, Vol.66(2), pp.384 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1468-3288 ; PMID: 27037327 Version:1 ; DOI: 10.1136/gutjnl-2016-311823

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...