skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Early declarative memory predicts productive language: A longitudinal study of deferred imitation and communication at 9 and 16months

Sundqvist, Annette ; Nordqvist, Emelie ; Koch, Felix-Sebastian ; Heimann, Mikael

Journal of experimental child psychology, November 2016, Vol.151, pp.109-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 26925719 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2016.01.015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...