skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Whole genome resequencing of the human parasite Schistosoma mansoni reveals population history and effects of selection

Crellen, Thomas ; Allan, Fiona ; David, Sophia ; Durrant, Caroline ; Huckvale, Thomas ; Holroyd, Nancy ; Emery, Aidan M ; Rollinson, David ; Aanensen, David M ; Berriman, Matthew ; Webster, Joanne P ; Cotton, James A

Scientific reports, 16 February 2016, Vol.6, pp.20954 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 26879532 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep20954

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...