skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The genomic basis of parasitism in the Strongyloides clade of nematodes

Hunt, Vicky L ; Tsai, Isheng J ; Coghlan, Avril ; Reid, Adam J ; Holroyd, Nancy ; Foth, Bernardo J ; Tracey, Alan ; Cotton, James A ; Stanley, Eleanor J ; Beasley, Helen ; Bennett, Hayley M ; Brooks, Karen ; Harsha, Bhavana ; Kajitani, Rei ; Kulkarni, Arpita ; Harbecke, Dorothee ; Nagayasu, Eiji ; Nichol, Sarah ; Ogura, Yoshitoshi ; Quail, Michael A ; Randle, Nadine ; Xia, Dong ; Brattig, Norbert W ; Soblik, Hanns ; Ribeiro, Diogo M ; Sanchez-Flores, Alejandro ; Hayashi, Tetsuya ; Itoh, Takehiko ; Denver, Dee R ; Grant, Warwick ; Stoltzfus, Jonathan D ; Lok, James B ; Murayama, Haruhiko ; Wastling, Jonathan ; Streit, Adrian ; Kikuchi, Taisei ; Viney, Mark ; Berriman, Matthew

Nature genetics, March 2016, Vol.48(3), pp.299-307 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1718 ; PMID: 26829753 Version:1 ; DOI: 10.1038/ng.3495

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...