skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Audiovisual alignment of co-speech gestures to speech supports word learning in 2-year-olds

Jesse, Alexandra ; Johnson, Elizabeth K

Journal of experimental child psychology, May 2016, Vol.145, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 26765249 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2015.12.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...