skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Instrumentino: An Open-Source Software for Scientific Instruments

Koenka, Israel Joel ; Sáiz, Jorge ; Hauser, Peter C

Chimia, 2015, Vol.69(4), pp.172-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-4293 ; PMID: 26668933 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...