skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Correlation between magnetic resonance perfusion weighted imaging of radiation brain injury and pathology

Liu, X J ; Duan, C F ; Fu, W W ; Niu, L ; Li, Y ; Sui, Q L ; Xu, W J

Genetics and molecular research : GMR, 08 December 2015, Vol.14(4), pp.16317-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1676-5680 ; PMID: 26662426 Version:1 ; DOI: 10.4238/2015.December.8.23

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...