skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protein abundances can distinguish between naturally-occurring and laboratory strains of Yersinia pestis, the causative agent of plague

Merkley, Eric D ; Sego, Landon H ; Lin, Andy ; Leiser, Owen P ; Kaiser, Brooke L. Deatherage ; Adkins, Joshua N ; Keim, Paul S ; Wagner, David M ; Kreuzer, Helen W ; Hakami, Ramin M; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States). Environmental Molecular Sciences Lab. (Emsl) (Corporate Author)

PLoS ONE, 30 August 2017, Vol.12(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0183478

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...