skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metals in Urine and Diabetes in U.S. Adults

Menke, Andy ; Guallar, Eliseo ; Cowie, Catherine C

Diabetes, January 2016, Vol.65(1), pp.164-71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1939-327X ; PMID: 26542316 Version:1 ; DOI: 10.2337/db15-0316

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...