skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Teaming Up with Virtual Humans: How Other People Change Our Perceptions of and Behavior with Virtual Teammates

Robb, Andrew ; Cordar, Andrew ; Lampotang, Samsun ; White, Casey ; Wendling, Adam ; Lok, Benjamin

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2015, Vol.21(4), pp.511-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26357101 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2015.2391855

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...