skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceptual transparency from image deformation

Kawabe, Takahiro ; Maruya, Kazushi ; Nishida, Shin'Ya

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 August 2015, Vol.112(33), pp.E4620-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 26240313 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1500913112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...