skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

金属二次电子发射系数表达式
Formula for secondary electron yield from metals

Xie Aigen, 谢爱根 ; Zhang Jian, 张健 ; Liu Bin, 刘斌 ; Wang Tiebang, 王铁邦

High Power Laser and Particle Beams, 2012, Vol.24(2), pp.481-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3788/HPLPB20122402.0481

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...