skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visinets: a web-based pathway modeling and dynamic visualization tool

Spychala, Jozef ; Spychala, Pawel ; Gomez, Shawn ; Weinreb, Gabriel E

PloS one, 2015, Vol.10(5), pp.e0123773 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26020230 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0123773

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...