skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cardiolipin antibody levels in endometriosis and systemic lupus erythematosus

Kennedy, S H ; Nunn, B ; Cederholm-Williams, S A ; Barlow, D H

Fertility and sterility, December 1989, Vol.52(6), pp.1061-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; PMID: 2591564 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...