skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The thioredoxin and glutaredoxin systems in smoking cessation and the possible relation to postoperative wound complications 

Lindstrom, David ; Wladis, Andreas ; Pekkari, Klas

Wounds : a compendium of clinical research and practice, April 2010, Vol.22(4), pp.88-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7946 ; PMID: 25901955 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...