skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

YOC, A new strategy for pairwise alignment of collinear genomes

Uricaru, Raluca ; Michotey, Célia ; Chiapello, Hélène ; Rivals, Eric

BMC bioinformatics, 02 April 2015, Vol.16, pp.111 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 25885358 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12859-015-0530-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...