skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Different visual exploration of tool-related gestures in left hemisphere brain damaged patients is associated with poor gestural imitation

Vanbellingen, Tim ; Schumacher, Rahel ; Eggenberger, Noëmi ; Hopfner, Simone ; Cazzoli, Dario ; Preisig, Basil C ; Bertschi, Manuel ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Bassetti, Claudio L ; Bohlhalter, Stephan ; Müri, René M

Neuropsychologia, May 2015, Vol.71, pp.158-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 25841335 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...