skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A general approach to high-yield biosynthesis of chimeric RNAs bearing various types of functional small RNAs for broad applications

Chen, Qiu-Xia ; Wang, Wei-Peng ; Zeng, Su ; Urayama, Shiro ; Yu, Ai-Ming

Nucleic acids research, 20 April 2015, Vol.43(7), pp.3857-69 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 25800741 Version:1 ; DOI: 10.1093/nar/gkv228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...